New Books in ASHRAE Thailand’s Library 
       
         ASHRAE Thailand Chapter เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมคนในวงการ Air-Conditioning, Refrigeration และ Heating มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมไปถึงการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ภายใต้ความดูแลของ CTT (Chapter Technology Transfer) ที่สรรหากิจกรรมในการถ่ายทอดวิชาการแขนงต่างๆ มาสู่สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter และบุคคลที่มีความสนใจทั่วไป
 
ในวาระปี 2012 – 2013 นี้ CTT ได้คัดสรรหนังสือ ซีดี และดีวีดี ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน RHVAC มาเพิ่มเติมในห้องสมุด ASHRAE Thailand Chapter ซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้


 

New Books in ASHRAE Thailand chapter’s Library  

LEED Reference Guide for Green Building Operations and Maintenance (USGBC-2009 Edition)

เนื้อหาภายในหนังสือแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ของการลด หรือจำแนกผลกระทบทางด้านลบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงาน เพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวอาคาร และลดผลกระทบจากคุณภาพของอากาศที่หมุนเวียนภายในอาคาร มีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ LEED Program การจัดอันดับของความสำคัญเกี่ยวกับปัจจัย กระบวนการทำงาน และการรับรองแผนงาน ทำให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย

New Books in ASHRAE Thailand chapter’s Library  

2009 International Building Code

Building Code กล่าวถึงเรื่องการกำหนดรหัสของอาคารตามมาตรฐานสากล และรหัสปรับปรุงล่าสุดประจำปี 2009 ที่อ้างอิงถึงการออกแบบ และการติดตั้งของระบบอาคาร รวมถึงระบบความปลอดภัยทั้งทางด้านสุขภาพ และด้านอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทั่วไปหรือถึงขั้นร้ายแรง รหัสอาคารนั้นได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการบัญญัติแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถเลือกใช้วัสดุใหม่ๆ และการออกแบบอาคารใหม่ได้ดียิ่งขึ้น โดยรหัสเหล่านี้ได้ถูกวางโครงสร้างเรียงลำดับตามมูลค่าของอาคาร อาทิ ระบบการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตต่างๆ เช่น ประตูหนีไฟ, หลังคาป้องกันไฟ, การวางรากฐานเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เทคโนโลยีในการก่อสร้างสมัยใหม่ ซึ่งแบ่งแยกรหัสตามผู้ใช้งานอาคาร

New Books in ASHRAE Thailand chapter’s Library  

2009 International Fire Code

Fire Code กล่าวถึงเรื่องการกำหนดรหัสของผลกระทบจากไฟที่มีต่ออาคารตามมาตรฐานสากล และรหัสเกี่ยวกับระบบอัคคีภัยฉบับปี2009 ที่อ้างอิงถึงสภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต อาทิ ไฟที่เกิดขึ้นจากการระเบิด, การจุด หรือเกิดขึ้นจากวัสดุติดไฟ รวมถึงรูปแบบของไฟที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานในอาคารได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นคู่มือเกี่ยวกับการกำหนดที่ตั้งของอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในอาคารทางออกฉุกเฉิน, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย, การจัดเก็บวัตถุอันตราย ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟ รวมถึงการจำแนกวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานภายในอาคารด้วย

New Books in ASHRAE Thailand chapter’s Library  

2009 International Plumbing Code

Plumbing Code กล่าวถึงเรื่องการกำหนดรหัสของการเดินท่อภายในอาคารตามมาตรฐาน สากล และรหัสปรับปรุงล่าสุดประจำปี 2009 ที่อ้างอิงถึงการออกแบบ วัสดุ ความปลอดภัย และหลักในทางวิศวกรรมในการเดินท่อน้ำต่างๆ อาทิเช่น ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำ ท่อน้ำสำหรับบำบัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงเรื่องการออกแบบ การติดตั้ง และวัสดุที่ใช้สำหรับงานเดินท่อด้วย

New Books in ASHRAE Thailand chapter’s Library  

2009 International Mechanical Code

Mechanical Code กล่าวถึงเรื่องการกำหนดรหัสของระบบจักรกลภายในอาคาร ตามมาตรฐานสากล และรหัสปรับปรุงล่าสุดประจำปี 2009 ที่อ้างอิงถึงการออกแบบ การติดตั้งระบบจักรกล ให้    มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยกล่าวรวมถึงระบบระบายอากาศ,ท่ออากาศ, ปล่องลม,  เตาเชื้อเพลิง, หม้อต้ม, เครื่องทำความร้อน, ระบบทำความเย็น,ท่อน้ำร้อน, ท่อน้ำเย็น และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะมีการอธิบายถึงการประยุกต์ใช้งาน ของอุปกรณ์จักรกลต่างๆ นี้ พร้อมทั้งกล่าวถึงการใช้งานอย่างถูกต้อง และถูกวิธีด้วย

New Books in ASHRAE Thailand’s Library  

2009 International Energy Conservation Code

Energy Conservation Code กล่าวถึงเรื่องการกำหนดรหัสของการอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรฐานสากล และรหัสปรับปรุงล่าสุดประจำปี 2009 ที่อ้างอิงถึงการติดตั้งระบบอนุรักษ์พลังงานในอาคาร อาทิเช่น อุปกรณ์จักรกล, ระบบไฟแสงสว่าง และระบบไฟฟ้า รวมทั้งระบบปรับอากาศ ซึ่งทำให้สามารถนำทรัพยากรเชื้อเพลิงต่างๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

New Books in ASHRAE Thailand chapter’s Library  

HVAC : Service and Installation (DVD)

เนื้อหาในดีวีดีนี้ได้กล่าวถึงวิทยาการทางเทคโนโลยีของงานปรับอากาศ และทำความเย็น 
ซึ่งมีการแนะนำเครืองมือสามัญ, อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม HVAC และแสดงให้เห็นถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ นี้ไปใช้ในงานติดตั้ง พร้อมกันนี้ยังมีการสอนเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องดัด, เครื่องตัด, เครื่องต่อ ท่อของสารทำความเย็นอีกด้วย

New Books in ASHRAE Thailand chapter’s Library  

Refrigeration Cycle (DVD)

Refrigeration Cycle มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของระบบการถ่ายเทความร้อนในวัฎจักรความเย็น (Refrigeration Cycle) โดยกล่าวถึงวัฎจักรความเย็นในอุดมคติ การไหลของสารทำความเย็น, Super Heat, อุณหภูมิอิ่มตัว (Saturated Temperature), มาตรวัดต่างๆ และระบบวงจรไฟฟ้า

New Books in ASHRAE Thailand chapter’s Library  

HVAC Basics (DVD)

HVAC Basics นี้ กล่าวถึงเทคโนโลยีทางด้าน HVAC สมัยใหม่ โดยให้คำแนะนำทางด้านความปลอดภัยที่สำคัญ และแนะนำอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอย่างมืออาชีพ ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับระบบทำความร้อนระบบหมุนเวียนอากาศ และระบบทำความเย็น

New Books in ASHRAE Thailand’s Library  

Air Conditioning and Refrigeration (CD-ROM)

เนื้อหาในซีดีได้กล่าวถึงวิธีการบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น ตามระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งยกตัวอย่างเกี่ยวกับ เครื่องมือที่ใช้ในงานปรับอากาศ และทำความเย็น รวมถึงกฎของก๊าซ, คอนเดนเซอร์, สารทำความเย็น และคอมเพรสเซอร์ เป็นต้น

 


เนื้อหาสาระของหนังสือ ซีดี และดีวีดีข้างต้นนี้ ล้วนแล้วแต่มีความหลากหลายของงานทางด้าน Air-Conditioning Refrigeration และ Heating ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง CTT เล็งเห็นแล้วว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ บุคคลที่มีความสนใจทั่วไป นักศึกษา นักวิชาการ เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ที่ห้องสมุด ASHRAE Thailand Chapter ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
        
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชญ์ธมล / คุณอรวรรณ โทรศัพท์ 0-2318-4123-24 / 0-2318-4119
 
                                                                                                                                                                        คมสันต์ ศรีพวาทกุล          
          
CTTC AHSRAE Thailand Chapter 2009 – 2010